O Firmie
Realizacje
Kontakt
Praca
Powrót
Usługi BHP
Ochrona środowiska
Usługi saperskie, konserwatorskie i archeologia
Kursy zawodowe

Koordynacja BHP na budowie

Kadra Specjalistów ds. bhp zatrudniona w Biurze Usług Szkoleniowych MONS wykonuje na etapie realizacji inwestycji obowiązki koordynatorów i specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Projekty budowlane obsługiwane są przez MONS na terenie całego kraju, w oparciu o zawierane umowy o koordynację.

Obsługa BHP i PPOŻ firm

Bardzo wygodnym i ekonomicznym rozwiązaniem jest powierzenie obsługi BHP firmy specjalistom spoza zakładu pracy. Korzystanie z usług firm zewnętrznych należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Właśnie dlatego MONS oferuje szeroki wachlarz usług z zakresu kompleksowej obsługi BHP. W zakres tych usług wchodzą:

Szkolenia BHP

Biuro Usług Szkoleniowych MONS organizuje szkolenia we własnym ośrodku szkoleniowym, jak również w siedzibie Klienta. Wykładowcami są doświadczeni specjaliści prowadzący zajęcia praktyczne i teoretyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technik przekazu. Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu.

W skład naszej bogatej oferty obejmującej szeroki zakres szkoleń, zarówno dla organizacji jak i osób indywidualnych wchodzą:

Pomiary czynników szkodliwych środowiska pracy

Profesjonalne badanie środowiska pracy wymaga odpowiedniego podejścia oraz wiedzy. Nasi specjaliści w sposób szybki i efektywny badają występowanie różnego rodzaju czynników szkodliwych. Działając w zgodzie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, mierzą m.in

Nasze laboratorium jest wyposażone w nowoczesną aparaturę, co gwarantuje szybkie i wiarygodne wykonanie pomiarów. Przyjeżdżamy na miejsce, a do podanych cen nie doliczamy kosztów dojazdu. Laboratorium wykonujące pomiary posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji.

Ceny uzależnione są od ilości punktów pomiarowych i indywidualnych uzgodnień z klientem.

Wykonawstwo zabezpieczeń BHP i prac porządkowych

Wykonawstwo zabezpieczeń BHP na terenie budowy obejmuje zabezpieczenie terenu budowy (wygrodzenia BHP, ogrodzenia, płotki herpetologiczne), rozmieszczanie znaków, utrzymanie porządku oraz drobne prace budowlane (10godz/dzień; 5 - 6 dni tygodniowo; 2 - 10 pracowników)

W ramach naszych usług zapewniamy:

Kompleksowa obsługa firm w zakresie ochrony środowiska

Ochrona środowiska powinna być ważna dla każdego przedsiębiorcy. Do prowadzenia każdej firmy niezbędne są zasoby naturalne oraz energia, a także zdolność środowiska do neutralizacji powstających w wyniku działalności gospodarczej zanieczyszczeń, dlatego oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi w zakresie jego ochrony. W skład oferowanych przez nas usług wchodzą:

Nadzór przyrodniczy

Firma B.U.S. MONS oferuje pomoc w zarządzaniu całą częścią środowiskową realizowanego procesu inwestycyjnego. Jednym z ważnych elementów w tym procesie jest spełnienie warunków zawartych w wydanej przez właściwy organ administracyjny decyzji środowiskowej. Nadzór przyrodniczy zapewnia Inwestorowi bezpieczne wykonywanie zaplanowanych prac. Pełniony przez zespół specjalistów nadzór minimalizuje negatywny wpływ Inwestycji na przyrodę oraz zabezpiecza przed wystąpieniem opóźnień wynikających z konieczności wstrzymania prac w wyniku niewłaściwie prowadzonych działań. B.U.S. MONS, w ramach sprawowanego nadzoru przyrodniczego, oferuje również swoją pomoc w uzyskiwaniu opinii i ustaleń potrzebnych przy wprowadzaniu do projektu rozwiązań dodatkowych lub alternatywnych.

Zapewniamy:

Zakres prac nadzoru przyrodniczego

W zakres prac nadzoru przyrodniczego wchodzą:

Działania kompensujące

W przypadku, gdy realizacja inwestycji wiąże się z wyrządzeniem w środowisku przewidywanych szkód i zmian, występuje konieczność podjęcia innego typu działań – tak zwanych działań kompensujących. Mają one na celu wyrównanie szkód i zmian, które mogą zostać spowodowane przez realizację przedsięwzięcia, a więc polegają na zastąpieniu określonych, wartościowych elementów środowiska innymi. Do najczęściej podejmowanych działań należą:

Usługi saperskie

B.U.S. MONS oferuje kompleksowe usługi z zakresu użycia materiałów wybuchowych oraz prac archeologicznych:

Oczyszczanie terenu z przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego zapewni państwu bezpieczeństwo podczas prowadzonych prac. Kompleksowe oczyszczenie niweluje ryzyko zniszczenia maszyn, utraty życia lub zdrowia osób wykonujących pracę, zatrzymania budowy w momencie wykrycia przedmiotu niebezpiecznego.

Nasz zespół tworzą byli żołnierze zawodowi, emerytowani pirotechnicy policyjni, archeolog oraz archeolog sądowy, których doświadczenie wykorzystujemy podczas prowadzonych prac.

Ze względu na szczególny charakter prowadzonej działalności, osoby wykonujące prace, legitymują się zaświadczeniami o posiadanych uprawnieniach do wykonywania prac z zakresu użycia materiałów wybuchowych.

W swojej ofercie posiadamy:

Nasza działalność obejmuje tereny zabudowane, rolne oraz leśne, wchodzące zarówno w skład zabytkowych układów urbanistycznych, terenów wiejskich jak i terenów otwartych.

Prace prowadzimy na stanowiskach (w tym zagrożonych stanowiskach archeologicznych) objętych robotami budowlanymi, ziemnymi czy rekultywacją terenu.

Obszarem naszych prac obejmujemy budowy: domów jednorodzinnych, osiedli mieszkaniowych, hal i dróg, linii kolejowych, inwestycji liniowych m.in.: wodociągi, gazociągi, kanalizacja, etc., a także melioracje, pola eksploracji górnictwa odkrywkowego: piasku, żwiru, węgla oraz tereny nasadzeń i innych prac leśnych. Bogate doświadczenie oraz profesjonalizm wykonanych prac zapewni państwu wysoką jakość prowadzonych usług.

Badania archeologiczne

Zakres usług

Zakres świadczonych przez naszą firmę usług archeologicznych obejmuje:

Nasz zespół tworzą doświadczeni archeolodzy. Posiadamy doświadczenie w pracy z Konserwatorami zabytków. Dzięki specjalistycznemu sprzętowi oraz dyspozycyjności kadry badawczo - naukowej i technicznej, jesteśmy w stanie ograniczyć czas badań do niezbędnego minimum przy jednoczesnym wysokim poziomie merytorycznym prowadzonych prac. Badania prowadzimy niemalże przez cały rok, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Szacunkowe koszty badań archeologicznych

Koszt badań archeologicznych zależy od ich rodzaju (nadzór archeologiczny, archeologiczne badania sondażowe, archeologiczne badania szerkopłaszczyznowe) oraz od spodziewanych rezultatów badań. Przykładowo: zbadanie nawet niewielkiego stanowiska na którym odkryto dymarki z okresu wpływów rzymskich, lub cmentarzysko, będzie znacznie droższe, niż zbadanie stanowiska o większej powierzchni, ale niezbyt intensywnie zasiedlonego. Poniżej przedstawiamy szacunkowe koszty badań archeologicznych.

Czas trwania badań archeologicznych zależy od powierzchni wyznaczonej do badań i od stopnia skomplikowania stanowiska – może trwać od 1 tygodnia do kilku lub kilkunastu miesięcy. W przypadku badań sondażowych zwykle waha się od 1 tygodnia do 4-5 tygodni, w przypadku badań szerokopłaszczyznowych czy miejskich od 2-3 tygodni do kilkunastu miesięcy.

Nadzór archeologiczny

Nadzór archeologiczny jest to najprostsza forma badań archeologicznych – najczęściej zalecana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w strefie ochrony konserwatorskiej. Strefa ochrony konserwatorskiej oznacza, iż planowana inwestycja budowlana znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska archeologicznego i istnieje przypuszczenie, że na terenie tej inwestycji mogą znajdować się zabytki archeologiczne (ale nie muszą).

Archeolog jest wówczas obecny podczas wszystkich prac ziemnych prowadzonych na tym terenie (kopanie fundamentów, wykopów do poprowadzenie mediów, itd...).

Fotografuje odkrywane podczas prac budowlanych warstwy ziemne, sprawdzając czy nie znajduje się wśród nich zabytek archeologiczny. Następnie sporządza dokumentację z badań (sprawozdanie z opisem stanowisk archeologicznych istniejących na tym terenie uzupełnione fotografiami z nadzoru)

W przypadku stwierdzenia w trakcie nadzoru istnienia pozostałości zabytku archeologicznego o istotnym znaczeniu dla kultury, prace zostając rozszerzone – wtedy mają miejsce archeologiczne badania wykopaliskowe.

Szkolenia i kursy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oferujemy elastyczne formy kursów prowadzonych zarówno w naszym ośrodku jak i w siedzibie Klienta. Nasz zespół wykładowców tworzą ludzie z wieloletnią praktyką oraz wysokimi kwalifikacjami zawodowymi. Prowadzimy zajęcia praktyczne i teoretyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technik przekazu. Każdy kurs kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu.

Przeprowadzamy następujące kursy:

O firmie

Biuro Usług Szkoleniowych „MONS” to firma działająca od lutego 2006 r.. Mimo tak krótkiego okresu działania w branży, firma cieszy się bardzo dużym prestiżem i zaufaniem klientów. Posiadamy specjalistów z wysokimi kwalifikacjami. Nasze działania są zawsze sprawne i efektywne, przez co w doskonały sposób rozwiązujemy problemy dużych przedsiębiorstw jak i mniejszych, kilku osobowych firm.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie bezpieczeństwa pracy, w tym:

prowadzimy kursy, szkolenia i seminaria umożliwiające uzyskanie kwalifikacji do pracy na nowych stanowiskach oraz kursy, szkolenia i seminaria podnoszące i doskonalące kwalifikacje zawodowe na stanowiskach obecnie zajmowanych,

specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze firm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

koordynujemy bezpieczeństwo i higienę pracy w dużych projektach infrastrukturalnych: budowy dróg, autostrad, mostów, wiaduktów, systemów kanalizacji sanitarnej i innych obiektów budowlanych.

Wykwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczna firmy oraz wieloletnie doświadczenie, pozwalają na świadczenie usług na wysokim poziomie.

Działalność prowadzimy na terenie całego kraju.

Ofertę kierujemy do osób bezrobotnych i pracujących, instytucji i firm o różnym profilu działalności.

Realizacje

Budownictwo drogowe
Budownictwo hydrotechniczne
Budownictwo kolejowe
Energetyka
Lotniska
Obiekty kubaturowe
 • Budowa Autostrady A4 Węzeł Wierzchosławice – Węzeł Krzyż
 • Kontynuacja projektowania i przebudowy drogi S8 odc. Powązkowska – Marki. Etap II: odc. Węzeł Powązkowska – węzeł Modlińska.
 • Budowa obwodnicy Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – Granica Państwa
 • Budowa II etapu drogi obwodowej miasta Leżajsk w ciągu drogi krajowej Nr 77 Lipnik – Przemyśl
 • Budowa mostu na rzece Przemsza w miejscowości Chełmek, w ciągu DK 780
 • Budowa Drogi Ekspresowej S-17, Węzeł Lubartów – Węzeł Witosa
 • Budowa Drogi Ekspresowej S-17, Węzeł Lubartów – Węzeł Dąbrowica
 • Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885
 • Budowa autostrady A1 Pyrzowice – Piekary Śląskie
 • Budowa autostrady A4 Krzyż – Dębica Pustynia
 • Budowa autostrady A1 Piekary Śląskie – Maciejów
 • Budowa autostrady A1 Sójki – Kotliska
 • Budowa autostrady A1 Stryków – Tuszyn
 • Budowa autostrady A4 Brzesko - Wierzchosławice
 • Budowa drogi ekspresowej S5 Gniezno – Czachurki
 • Budowa drogi ekspresowej S8 Kępno – Syców
 • Budowa drogi ekspresowej S8 Kępno – Wieruszów
 • Budowa Obwodnicy Miasta Chrzanowa
 • Budowa Obwodnicy Miasta Proszowic
 • Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny
 • Zagospodarowanie lewobrzeżnego bulwaru Wisły – Etap I
 • Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - etap I. Modernizacji budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów niezbędnych dla zbiornika
 • Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla miasta Żywiec
 • Budowa kanalizacji dla miasta Piekary Śląskie
 • Budowa Zakładu Eksploatacji Kruszywa ”RUDKA”
 • Budowa Zakładu Eksploatacji Kruszywa „SZELIGOWIEC”
 • Trasa tramwajowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Warszawie
 • Modernizację regionalnej linii kolejowej nr 311 Jelenia Góra – Szklarska Poręba Górna
 • Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 na odcinku Radzionków – Tarnowskie Góry
 • Budowa centrum przesiadkowego autobusowo tramwajowego w Chorzowie
 • Budowę linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy Al. Gen. Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej
 • Modernizacja linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Warszawa-Gdynia-obszar LCS Iława, LCS Malbork” do momentu upadłości POLDIM S.A.
 • Modernizacja linii kolejowej E30 Kraków – Rzeszów, odc. Podłęże – Bochnia od km 16,000 do km 39,000”.
 • Przebudowa układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek Etap I
 • Modernizacja torowiska na odcinku od Placu Wolności do Katowickiego Rynku”
 • Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Armii Krajowej (od ul. Gałeczki do ul. Dąbrowskiego w Chorzowie) oraz torowiska na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do granic miasta Świętochłowice w Chorzowie
 • Modernizacja torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Zabrzańskiej oraz przejazdy na terenie miasta: przy pętli w Chebziu, w ul. Asfaltowej, w ul. Dworcowej, w ul. Droga do Lipin i w ul. Katowickiej
 • Przebudowa układu drogowego, placów publicznych, infrastruktury technicznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej drogi łączącej ulice Piotra Skargi i Mickiewicza zlokalizowanej przy budynku DH Ślązak miasta Katowice
 • Budowa nowej jezdni i przebudową jezdni istniejącej ul. Wołoskiej na odcinku ul. Racławicka - ul. Konstruktorska w ramach zadania inwestycyjnego pn „Budowa ul. Wołoskiej na odcinku ul. Rostafińskich – ul. Cybernetyki
 • Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnośląska do skrzyżowania z ul. Dworcową w Katowicach (zadanie nr 3)”
 • Modernizacja końcowego odcinka linii 6 i 16 w Katowicach Brynowie (zadanie nr 4)
 • Budowa instalacji odazotowania spalin w EDF Polska oddział nr 1 w Krakowie
 • Budowa kotła fluidalnego 140p/h Synthos Dwory w Oświęcimiu
 • Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75MWe w EC Zofiówka w SEJ S.A.
 • Budowa kotłów PGE Bełchatów (Hertel Polska)
 • Saint Gobain Glass, Wanna Szklarska nr 1, Set Linings INT.
 • ArcelorMittal, remont pieca Maerz 450tpd w Dąbrowie Górniczej
 • 7L INT – remont pieca Maerz w Neau we Francji
 • Cementownia Górażdźe – remont pieca Maerz 600tpd
 • Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) kotłów parowych OP-380, OP-430, K1, K2, K3, K4 oraz kotła wodnego WP-120 KW4/KW6 w spółkach grupy EDF Polska w zakresie obiektu EDF Kraków S.A.
 • Nida Gips – remont wytwornicy gazów
 • Tarnów Opolski – remont pieca Maerz 450tpd
 • Rozbudowa i modernizacja równoległej drogi kołowania i dróg szybkiego zejścia w „Międzynarodowym porcie lotniczym Rzeszów ”
 • Modernizacja i rozbudowa nawierzchni lotniskowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą zachodniej części portu lotniczego Rzeszów – Jasionka”
 • Przebudowa dróg kołowania oraz płyt postojowych Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice
 • Budowa stanowiska odladzania samolotów i budowa nowej bazy cargo – etap i w MPL Katowice – Pyrzowice
 • Rozbudowa płaszczyzny postoju samolotów PPS 1 w kierunku wschodnim wraz z modernizacją dróg kołowania E1, E2 i D w Międzynarodowym Porcie Lotniczym PYRZOWICE
 • Stalowa Wola: Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie drogi łączącej ul. Tołwińskiego z projektowaną drogą za Z-5
 • Warszawa: Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Ceramicznej w Warszawie
 • Warszawa: Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Hanki Ordonówny w Warszawie
 • Bydgoszcz: Budowa hali treningowej (rozgrzewkowej) z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łuczniczka" zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej 59 w Bydgoszczy
 • Mińsk: Przebudowa Miejskiej Szkoły Artystycznej wraz z budową Sali koncertowej - Mińsk Mazowiecki

Kontakt

Biuro Usług Szkoleniowych "MONS"

Mariusz Sobieraj
ul. Kościuszki 126
42-575 Góra Siewierska

e-mail: mons@mons.pl
tel. 509-746-743

Oddział Warszawa

ul. Sokratesa 2B/29
01-917 Warszawa

e-mail: mons@mons.pl
tel. 504-168-329

Ośrodek Szkoleniowy Będzin

ul. Piastowska 29 (teren zajezdni tramwajowej)
42-500 Będzin

e-mail: mons@mons.pl
tel. 501-067-927

Oddział Tarnów

ul. Schillera 36
33-100 Tarnów

e-mail: mons@mons.pl
tel. 505-077-706

Praca

MONS jest liderem kompleksowej obsługi bhp na projektach budowlanych takich jak: autostrady, drogi ekspresowe, obwodnice miast, oczyszczalnie ścieków, obiekty sportowe, elektrownie i wiele innych.

W związku z dynamicznym rozwojem firmy oraz obsługą nowych projektów budowlanych poszukujemy kandydatów na stanowiska:

Specjalista, Inspektor ds. BHP

Poszukujemy osób z okolic: Poznań, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów, Lublin, Gdańsk, Żywiec, Toruń, Łódź, Częstochowa, Piotrków Trybunalski, Gniezno, Radom, Starachowice

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

NASZYM PRACOWNIKOM OFERUJEMY:

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania CV w języku polskim z podaniem w temacie nazwy stanowiska oraz preferowanej lokalizacji tylko na adres e-mail praca@mons.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."