Chcesz wynająć wózek widłowy lub podest?
Zapraszamy do nas!

SPRAWDŹ

Ochrona środowiska

Prowadzimy dla Ciebie i Twojej firmy nadzór przyrodniczy, dzięki Nam bezpiecznie wykonasz zaplanowane prace.

Kompleksowa obsługa firm w zakresie ochrony środowiska

Ochrona środowiska powinna być ważna dla każdego przedsiębiorcy. Do prowadzenia każdej firmy niezbędne są zasoby naturalne oraz energia, a także zdolność środowiska do neutralizacji powstających w wyniku działalności gospodarczej zanieczyszczeń, dlatego oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi w zakresie jego ochrony. W skład oferowanych przez nas usług wchodzą:

 • Doradztwo w zakresie przepisów ochrony środowiska
 • Analiza zgodności z przepisami
 • Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (w tym opłaty produktowej)
 • Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (w tym opłaty produktowej)
 • Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (w tym opłaty produktowej)
 • Założenie i prowadzenie ewidencji odpadów
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań o ilości wytwarzanych i przekazanych odpadów
 • Wykonywanie pomiarów emisji hałasu do środowiska
 • Projektowanie gospodarki odpadami
 • Uczestnictwo w rozmowach w WIOŚ
 • Sporządzanie wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego i pozwoleń sektorowych

Nadzór przyrodniczy

Firma B.U.S. MONS oferuje pomoc w zarządzaniu całą częścią środowiskową realizowanego procesu inwestycyjnego. Jednym z ważnych elementów w tym procesie jest spełnienie warunków zawartych w wydanej przez właściwy organ administracyjny decyzji środowiskowej. Nadzór przyrodniczy zapewnia Inwestorowi bezpieczne wykonywanie zaplanowanych prac. Pełniony przez zespół specjalistów nadzór minimalizuje negatywny wpływ Inwestycji na przyrodę oraz zabezpiecza przed wystąpieniem opóźnień wynikających z konieczności wstrzymania prac w wyniku niewłaściwie prowadzonych działań. B.U.S. MONS, w ramach sprawowanego nadzoru przyrodniczego, oferuje również swoją pomoc w uzyskiwaniu opinii i ustaleń potrzebnych przy wprowadzaniu do projektu rozwiązań dodatkowych lub alternatywnych.

Zapewniamy:

 • specjalistów ze wszystkich dziedzin (ornitolog, botanik, chiropterolog, entomolog, herpetolog, ichtiolog, dendrolog, teriolog, mykolog itd.)
 • koordynatora projektu, odpowiedzialnego za kontakt Zleceniodawcy ze specjalistami oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska
 • oszczędność czasu wynikającą z braku konieczności zarządzania całym zespołem specjalistów
 • zminimalizowanie ryzyka opóźnień oraz nałożonych kar finansowych, wynikających z realizacji wydanej przez właściwy organ decyzji środowiskowej
 • nadzór i bezpieczeństwo realizowanego projektu od rozpoczęcia do jego zakończenia

Zakres prac nadzoru przyrodniczego

W zakres prac nadzoru przyrodniczego wchodzą:

 • inwentaryzacja chronionych gatunków roślin i zwierząt
 • uzyskiwanie pozwoleń na przenoszenie i przesiedlenie chronionych gatunków zwierząt i roślin
 • nadzór botaniczny, ornitologiczny, chiropterologiczny i entomologiczny nad wycinką drzew
 • zabezpieczanie terenu budowy w czasie migracji płazów
 • konsultacje dotyczące lokalizacji dróg technologicznych i dojazdowych oraz baz magazynowych i sprzętowych
 • przeprowadzanie szkoleń zespołu wykonawcy robót budowlanych w zakresie działań sprzyjających ochronie przyrody podczas realizacji inwestycji
 • opracowanie raportów z przeprowadzonego nadzoru środowiskowego w zakresie zgodnym z zapisami decyzji środowiskowej i raportu końcowego zawierającego łączną analizę dla całego okresu realizacji inwestycji
 • przygotowywanie dokumentacji w razie konieczności występowania do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o dodatkowe decyzje, pozwolenia

Działania kompensujące

W przypadku, gdy realizacja inwestycji wiąże się z wyrządzeniem w środowisku przewidywanych szkód i zmian, występuje konieczność podjęcia innego typu działań – tak zwanych działań kompensujących. Mają one na celu wyrównanie szkód i zmian, które mogą zostać spowodowane przez realizację przedsięwzięcia, a więc polegają na zastąpieniu określonych, wartościowych elementów środowiska innymi. Do najczęściej podejmowanych działań należą:

 • odtwarzanie siedlisk gatunków chronionych roślin,
 • zalesianie,
 • tworzenie korzystnych warunków dla wzmocnienia populacji chronionych gatunków zwierząt,
 • wyznaczanie nowych obszarów chronionych.